கார்ட்டில் சேர்க்கப்பட்டது

Ubuy - Your Ultimate Cross-Border Shopping Destination!

Download the Most Trusted Global Shopping App!

Get Premium Products Delivered to Singapore or Anywhere Globally

iphone
qr code
android phone

Why Ubuy App?

We are the largest cross-border online shopping platform in Singapore! We offer endless possibilities with the Ubuy luxury shopping app! Check out millions of products on our global shopping app in both Android & iOS.

why ubuy app
Ubuy Best D2C Cross Border Brand of the Year 2024

Access to 100M+ Products Worldwide

Explore global products from the USA, UK, Kuwait, Japan, China, Hong Kong, and Korea. Shop from premium international brands in electronics, home goods, fashion & jewellery, beauty and personal care, etc. Experience shopping like never before with quality choices at your fingertips!

access to 100m+ products worldwide
us US
uk UK
ch CH
jp JP
hk HK
kr KR
tr TR
kw KW
de DE

Global Delivery to 180+ Countries

Experience effortless global shipping with Ubuy. Our reliable services ensure swift delivery for a smooth shopping experience, whether in a city or a remote area.

global delivery to 180+ countries

Perks of Shopping from Ubuy App

Unlock shopping delights with the Ubuy cross-border shopping App

international products

100M+ சர்வதேச தயாரிப்புகளுடன் கூடிய விரிவான பட்டியல்

உலகளாவிய கப்பல் போக்குவரத்து

உலகளாவிய கப்பல் போக்குவரத்து

போட்டி விலை நிர்ணயம்

போட்டி விலை நிர்ணயம்

தொகுக்கப்பட்ட சேகரிப்பு

பிரீமியம் & சொகுசு பிராண்டுகளின் க்யூரேட்டட் சேகரிப்பு

பணத்தை திரும்ப

100% பணம் திரும்ப உத்தரவாதம்

நெகிழ்வான திரும்பப் பெறுதல்

நெகிழ்வான வருமானம் & திரும்பப்பெறுதல் கொள்கை

வாடிக்கையாளர் ஆதரவு

24/7 வாடிக்கையாளர் ஆதரவு

உலகத்தரம் வாய்ந்த தளவாடங்கள்

உலகத்தரம் வாய்ந்த லாஜிஸ்டிக் பார்ட்னர்கள்

International Shopping Made Easy! Say Goodbye to Challenges

Start a stress-free global shopping journey with the Ubuy app

localized experiences

Localized Experiences

Shop in your local language for an experience that speaks directly to you.

shop in local currency

Shop in Local Currency

Think globally, shop locally! We simplify your transactions with local currency options.

shipping & costs

Shipping & Costs

You can choose convenient shipping options, whether express or standard. Check our shipping policy for more insights.

logistics

Logistics

We’ve partnered with trusted logistics companies, like DHL and FedEx, for secure and efficient deliveries.

paperwork made simpler

Paperwork Made Simpler

Say goodbye to paperwork woes as we provide a hassle-free shopping journey.

custom regulations and fees

Custom Regulations and Fees

We provide the required information on customs fees and regulations to help you make the right international shopping decisions.

கட்டண தேர்வுகள்

கட்டண தேர்வுகள்

Choose from various payment options such as Paypal, Visa, Mastercard, American Express, and more for easy transactions!

How It Works?

Never Miss Out on Great
Deals & Offers

Stay ahead with exclusive deals and unmissable offers on global brands with our online shopping app. Get a personalised shopping experience!

never miss out on great deals & offers

Download the Ubuy International Shopping App to
Start Your Journey Now!

Press Praise

Making Waves in Headlines!

Get International Products with the Ubuy Mobile Shopping App

Get the world of luxury shopping at your fingertips with the Ubuy Global Shopping App! Whether searching for premium fashion finds or modern tech products, our app has something for you. Download the Ubuy global shopping app for Android & iOS devices and experience the best among international shopping apps.

Buy Premium Products Globally

Are you a fashion enthusiast looking to shop for international products? Are you searching for the perfect cross-border shopping app for your tech needs? Look no further! Our luxury shopping app lets you shop the latest trends straight from the busy streets of Tokyo or New York. Discover distinctive styles and improve your wardrobe like nothing else.

Ubuy has diverse categories to explore and lets you shop for clothing, shoes, & jewellery! Whether stocking up on essentials or treating yourself, our international online shopping app simplifies finding exactly what you want.

Get the Best Cross-Border Shopping App Experience

The Ubuy experience doesn't stop there! Our app meets all your needs when shopping from the USA, UK, Japan, China, Korea, Turkey, & more. Our cross-border online shopping app lets you easily browse and buy from your favourite international brands. No matter where you are, Ubuy keeps premium products always within your reach.

Get the Best App to shop Globally Today!

Experience the convenience of shopping anytime, anywhere with the Ubuy Mobile Shopping App. Our user-friendly interface makes it easy to navigate thousands of products and secure purchases with just a few clicks. Some categories to explore on our app are:

Shop for Clothing, Shoes & Jewelry: Explore the world of fashion with our premium apparel selection. Shop unlimited on one of the best International fashion apps to stay ahead of trends!

Shop for Beauty & Personal Care: Enjoy luxury skincare with Korean beauty products, cosmetics, and more to pamper yourself always. Ubuy is the perfect choice among various beauty and personal care shopping apps to get global products straight to your doorstep!

Shop for Grocery & Gourmet Food: Elevate your culinary experience with our classic curation. Buy premium products globally with Ubuy and get the best quality and flavour that delights your taste buds.

Shop for Automotive Items: Upgrade your ride with top-notch Items designed for performance. Whether you’re an enthusiast or a casual driver, find everything you need for a smooth and stylish ride!

Shop for Electronics Items: Discover the latest gadgets and tech essentials for a modern house. With the Ubuy worldwide shopping app, cutting-edge gadgets and devices aren’t far from your reach!

Shop for Health & Households: Ensure your well-being with our products that support you. Get a healthier lifestyle today, from vitamins and supplements to eco-friendly cleaning products.

Ready to elevate your shopping experience? Download the Ubuy Global Shopping App today and discover why we're the best app to shop globally. With our extensive selection, premium cross-border capabilities, and unparalleled convenience, Ubuy offers luxury shopping at its finest.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

What Makes Ubuy App Different from Other Shopping Platforms?

Ubuy stands out for its curated global selection, top-notch customer service, and competitive pricing. Discover the world's best products all in one place!

Can I Search for Products In the Local Language?

Yes. You can enjoy a personalised online shopping experience by browsing in your preferred local language.

Does the Ubuy App Deliver to Singapore From the USA, UK, China, Hong Kong, Korea, & Japan?

Certainly! Ubuy global shopping app offers worldwide delivery to Singapore from these top international destinations.

Can I shop from the USA to Singapore with the Ubuy App?

Absolutely! Ubuy facilitates seamless online shopping from the USA to Singapore, bringing the world to your doorstep.

Which Payment Methods Can I Use for International Shopping on the Ubuy App?

You can choose from various payment methods like PayPal, Visa, Mastercard, American Express, and RuPay. We make your international shopping experience smooth and secure.

How Long Does Ubuy Take for My Order to Be Delivered?

Delivery times vary, but we aim for swift shipping. Check the estimated delivery time for your specific order during checkout.

What are the Most Common Reasons Why a Payment Is Declined for International Shopping?

Common reasons include insufficient funds, payment provider issues, or security concerns. Double-check your details or try an alternative payment method.

What is the Customs Duty on International Parcels?

Customs duties vary by country. Check your local customs regulations or, for specific, contact support at info@ubuy.com or visit our tariffs page.

Why is My Package Being Held in Customs?

Customs may hold packages for inspection or clearance. Contact our support for assistance and updates on your shipment.

Do I Have to Pay Customs to Ship Internationally?

Customs fees may apply. Familiarise yourself with local regulations to avoid surprises and ensure a smooth delivery process.

How Much Custom Duty in Singapore?

Customs duties differ; consult local authorities or our support for accurate information on customs charges in Singapore for an effortless online shopping experience.

How Many Days Will It Take to Clear Customs Clearance?

Customs clearance times vary. For updates on your specific order, contact our support team at info@ubuy.com.

What Happens If I Refuse to Pay Customs Charges?

Refusing to pay customs charges may result in your package being returned. Contact our support for guidance on resolving such issues.

Should You Pay in Local Currency When Shopping with the Ubuy App?

Ubuy ensures a smooth experience by letting you shop in your local currency. Paying in local currency ensures convenience and transparency for a smooth shopping journey.

What is the Eligibility for Buy Now Pay Later on Ubuy?

Kuwait and Saudi Arabia residents can enjoy the convenience of 'Buy Now, Pay Later' with specific eligibility criteria. For more information, you can contact us at info@ubuy.com.

How Can I Check the Shipping Costs Before Placing an Order?

You can easily check the shipping costs during checkout. Just enter your delivery details to get accurate quotes before placing your order.

Are Ubuy Products Covered by Warranty?

Yes, Ubuy products are covered by our comprehensive warranty plans, offering three options: the Basic Plan, Plus Plan, and Platinum Plan. Each plan provides varying levels of coverage for your peace of mind and satisfaction with your purchase. For specific details about each plan and its coverage, please refer to the terms outlined on our warranty page or contact our customer service for assistance.

What Currency Will I Be Charged for International Purchases?

Your international purchases will be charged in the currency of the country you are purchasing from.

Can I Request a Call Back from Ubuy Customer Support?

To request a callback from Ubuy Customer Support, visit our எங்களை தொடர்பு கொள்ள page. You can call us for quick assistance. Alternatively, submit your queries via email or chat support. We're here to help you promptly and efficiently.

Is Ubuy Customer Support Available 24/7?

Ubuy's customer support is available 24/7 for any queries or concerns. We're here for you around the clock.

How Can I Reach Ubuy Customer Support in Case of Issues?

Contact Ubuy customer support through the app, website, or email at info@ubuy.com. We also have a WhatsApp chat service to assist you promptly with any queries.

How Can I Check the Status of My Support Ticket?

Easily track the status of your support ticket through our app or website. Stay informed about the progress of your query or concern.

What Languages Does Ubuy Customer Support Offer Assistance In?

Ubuy's customer support assists in English and Arabic while ensuring effective communication. Email and chat support are also available in all native languages for a convenient online shopping experience tailored to individual preferences.

How Can I Provide Feedback on My Ubuy Shopping Experience?

We value your feedback on your Ubuy shopping experience! You can leave a review on our Trustpilot, App Store, and Play Store pages. Your insights help us improve the online shopping experience and assist others in making informed choices. Thank you for being a part of the Ubuy community!